תקנון

תקנון פעילות אתר

 WWW.DELICIOUSTLV.CO.IL (להלן: "האתר")

1.    כללי

1.1.  חברת מעדניית דלישס בע"מ ח.פ. 511709347 (להלן: "החברה") הינה הבעלים של האתר.

1.2.  להלן יוצגו פרטי הקשר של החברה:

כתובת:    ראול וולנברג 18, תל אביב (אצל יוליה)

טלפון:     03-6492223

דוא"ל:    hilevyla@gmail.com

1.3.  כל פעולה, מכל מין וסוג שהיא, אשר תבוצע באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

1.4.  מטרת תקנון זה הינה להסדיר את אופן השימוש באתר ואת היחסים בין החברה לבין המשתמשים ודינו כהסכם לכל דבר ועניין בין החברה לכל משתמש.

1.5.  החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

1.6.  תנאי יסודי לשימוש באתר הינו אישור קריאה והסכמה עם האמור בתקנון זה.

1.7.  על כל משתמש לקרוא את התקנון לפני ביצוע כל פעולה שהיא, וככל שהתקנון אינו מוסכם על המשתמש וזאת מכל סיבה שהיא, המשתמש נדרש שלא לבצע כל פעולה באתר.

1.8.  שימוש באתר בפועל משמעותו אישור התקנון על נוסחו העדכני בעת ביצוע הפעולה באתר על כלל סעיפיו.

1.9.  לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.10.  רק האמור בתקנון המופיע באתר בשפה העברית יחייב את האתר ואת החברה לכל דבר ועניין. תקנון בשפה זרה אם וככל שיופיע נועד לצרכי נוחות בלבד ואין ללמוד מלשונו הוראות אשר יגברו על הנוסח בשפה העברית אשר יופיע באתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון המופיע באתר בשפה העברית לבין מקום אחר יגבר האמור בתקנון המופיע באתר בשפה העברית בלבד וזאת ללא קשר למועד הופעת התקנונים במיקומים השונים.

1.11.  תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר, לרבות בכל מדיה כגון: מחשב, מחשב לוח (טאבלט) סלולרי ו/או כל מדיה אחרת.

1.12.  מטרת האתר הינה: חנות מקוונת לממכר מוצרי החברה. יובהר, כי החברה רשאית לעדכן את מוצריה, להרחיב את סל המוצרים או לצמצמו לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות להציע מוצרים של צדדים שלישיים אשר יפורסמו באתר, אם וככל שיפורסמו ובלבד שיוצג כי המדובר במוצרים הנמכרים על ידי צד שלישי המפורסם באתר ולא על ידי החברה.

1.13.  התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד, ולא יחייבו את החברה.

1.14.  על הוראות תקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי.

1.15.  בתקנון זה:

"החוק" – חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

"התקנות" – תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ס – 2010.

1.16.  במקרה של מחלוקת שעניינה תקנון זה אזי הסמכות המקומית להכריע במחלוקת תינתן לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.


2.    המשתמשים

2.1.     השימוש באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מותר למי שהינו בוגר על פי דין, דהיינו מי שמלאו לו 18 שנים והינו בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות, אשר ברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

2.2.     על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ו/או קבוצת אנשים את השימוש באתר, אף אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

2.3.     יובהר, כי סמכות החברה שלא לאפשר שימוש באתר למאן דהו נועדה אך ורק לצורך שימוש תקין באתר ומניעת נזק לחברה ו/או למשתמשים אחרים באתר ולא מטעמים של אפליה לא הוגנת מכל סיבה שהיא.


3.    תהליך ביצוע הרכישה

3.1.     רכישה תתבצע מתוך המוצרים המופיעים באתר ובלבד שהם זמינים למכירה מבחינת מלאי וזאת על ידי בחירת מוצר והוספתו לסל המוצרים או לקנייתו המיידית.

3.2.     מאחר ומדובר במוצרי מזון, אזי לעיתים ייתכן שמוצר יופיע באתר אך יאזל מן המלאי באותו רגע נתון, ומשכך טרם אישור ההזמנה אין לראות בכך השלמת העסקה.

3.3.     במידה ומוצר אינו זמין במלאי, החברה עשויה להתקשר להציע מוצר חלופי, במידה ולא יהיה מענה מוצר זה יוסר מההזמנה.

3.4.     במוצרי שקילה כגון גבינות, סלטים, בשרים וכו' תיתכן סטייה במשקל ובמחיר מהמפורט בהזמנה. לדוגמא: אם לקוח מזמין 100 גרם, לא תמיד ניתן לשקול 100 גרם במדויק. בכל אופן, לאחר ההזמנה נתפסת מסגרת אשראי והחיוב מתבצע רק לאחר השקילה, אשר מהווה את הנתונים המדויקים לצורך חיוב, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בהקשר זה.

3.5.     בכל מקרה של קנייה יהיה על המשתמש למלא באופן מוחלט את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע הרכישה, לרבות פרטים אישיים, כתובת למשלוח, מספר טלפון וכתובת דוא"ל תקינה ושלימה, פרטי כרטיס אשראי מלאים ותקפים כאשר הכרטיס הינו בר חיוב ואישור חיובי בדבר קריאת תקנון זה והסכמה לאמור בו.

3.6.     על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.

3.7.     בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה והמהווה "טופס גילוי" כהגדרת מונח זה בסעיף 14ג(ב) לחוק והכוללת את פרטי הרכישה, ובכללם: שם העוסק, מספר הזהות שלו, כתובתו, המוצר, המחיר ותנאי תשלום, מידע בדבר זכות הביטול (ככל שקיימת זכות ביטול בהינתן כי מדובר במוצרי מזון) וכיצד לבצע ביטול עסקה, תנאים נוספים החלים על העסקה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה.

3.8.     אספקת המוצרים תהא באמצעות החברה ו/או מי מטעמה או לחלופין באמצעות איסוף עצמי, הכל בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת ביצוע הקנייה.

3.9.     יובהר, כי כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ממוצר למוצר, וללא חובת הנמקה של החברה. הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.


4.    מחירים

4.1.     המחירים המוצגים באתר הינם מחירים הכוללים מע"מ אך לא כוללים דמי משלוח אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.2.     החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ו/או את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

4.3.     החברה לא מתחייבת שהמחירים של המוצרים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.

4.4.     החברה תהא רשאית להנפיק שוברים מסוגים שונים, לרבות שוברי זיכוי ו/או מתנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.5.     שימוש בשוברים יהיה על הפרטים המופיעים על גבי השובר ובכפוף לתקפותו ובהתאם להוראות סעיף 14ז. – 14ח. לחוק.


5.    ביטול עסקה והחזרות

5.1.     המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שביצע באמצעות האתר אך ורק בהתאם לאמור בחוק ובתקנות. מטרת פרק זה על תתי סעיפיו הינה לפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים בכל מקרה להוראות החוק והתקנות ובמקרה של סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק או התקנות יגברו הוראות החוק או התקנות לפי העניין.

5.2.     ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):

(א)  בדוא"ל לכתובת החברה המפורטת בסעיף 1 לעיל.

(ב)  באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר.

(ג)   בטלפון המופיע בסעיף 1 לעיל.

(ד)  בדואר רשום לכתובת החברה כפי המופיעה בסעיף 1 לעיל.

5.3.     כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, וזאת מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצרים, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם).

5.4.     זכות הביטול האמורה בסעיף 5.3 לעיל לא תחול במקרים הבאים:

(א)  במוצרי מזון.

(ב)  במידה ומדובר במוצרים פסידים ובכלל זה מוצרים שנפתחו ו/או נעשה בהם שימוש;

להסיר ספק, מדובר ברשימה לא סגורה והכל בהתאם למהות המוצר הנמכר ולהוראות החוק והתקנות בעניין זה.

בכל מקרה, על המשתמש להשיב את המוצר לידי החברה כשהוא שלם ובאריזתו המקורית וזאת מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שהוסרו ממנו תוויות המחיר.

5.5.     מועדים ותנאי ביטול עסקה - משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

בסעיף זה יחולו ההגדרות הבאות:

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות;

5.5.1.      משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת טופס גילוי, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

5.5.2.      ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.

5.5.3.      זכות ביטול לפי סעיף 5.5 לא תחול במוצרים שעל פי חוק לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.

5.6.     תוצאות ביטול עסקה:

5.6.1.      ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם בטובין שרכש – כגון אם מדובר במוצרי מזון טריים אשר נמצאו מקולקלים או פגומים, אזי על הלקוח להודיע על כך לחברה לא יאוחר מחלוף יום עסקים אחד לא כולל את היום בו התקבל המוצר.

החברה תפעל להציע מוצר חלופי, וככל שהלקוח יבקש זיכוי כספי, הוא יקבל בהתאם להוראות להלן.

במידה וביטל משתמש עסקה בגין אי התאמה בין הטובין שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

(א)   החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

(ב)    במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

5.6.2.      במידה והמשתמש ביקש לבטל רכישת מוצרי ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה יחולו ההוראות להלן:

(א)  החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור.

(ב)  מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

(ג)   בסעיף זה, "דמי ביטול" - לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

(ד)  במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

5.6.3.      על המשתמש להשיב את הטובין באריזתם המקורית, מבלי שנעשה בהם שימוש, כאשר תוויות המחיר לא הוסרו מהם וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5.6.4.      מובהר, כי הטובין הנמכרים באתר הינם בעלי אופי של מוצר פסיד, דהיינו, פתיחת המוצר מאריזתו המקורית מונעת מהחברה לעשות בו שימוש חוזר ומשכך החברה תהא רשאית שלא לקבל מוצר שכזה על פי כל דין.

5.6.5.      אין בהוראות פרק זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

5.6.6.      מובהר, כי סעיפי הביטול לעיל לא חלים על מוצרי מזון.

5.6.7.      במקרים בהם נרכש מוצר במסגרת מבצע הנחה של פריטים מרובים, כגון מוצר אחד עולה 70 ושניים נמכרים ב-100, אזי ככל שכל העסקה בוטלה יושב הסכום ששולם במלואו, וככל שבוטל פריט אחד יושב ההפרש בין התמורה ששולמה, לבין מחירו הקטלוגי של המוצר שבוטל ללא הטבת מוצרים מרובים.

5.7.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

(א)  המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

(ב)  המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה.

(ג)   המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים.

(ד)  נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במפרסמים ו/או בצד ג' כלשהו.

(ה)  במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב.

(ו)   במקרה והמוצר אינו במלאי.

(ז)   במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת החברה את ביצועה של העסקה או את אספקת המוצר.

5.8.     הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.


6.    משלוח ואספקה:

6.1.     כאמור לעיל אספקת המוצרים למשתמש על ידי החברה תיעשה בדרך של משלוח, בהתאם לאזורי המשלוח אשר יעודכנו מעת לעת על ידי החברה.

6.2.     החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, איסוף מלוקרים וחנויות, שליח ועוד) על-פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

6.3.     אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה.

6.4.     החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים במקרים של אירועים שאינם בשליטתה על אף שקידה סבירה.


7.    העדר אחריות

7.1.     החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

7.2.     החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

7.3.     מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו - ישיר או עקיף - לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

7.4.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ולפעול בהתאם לכך.


8.    שימוש בלתי מורשה באתר

8.1.     אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

8.2.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

8.3.     אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.


9.    זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.1.      כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

9.2.     כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.3.     אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

9.4.     החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.


9.5.     אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.


* טחינת בשר ופריסת מוצרים מסתיימת חצי שעה לפני סגירת החנות *

logo בניית אתרים